Ana Uygulama Alanları

İCRA VE İFLAS HUKUKU


ATLAS LEGAL, sözleşme, ipotek, kambiyo senetleri (Çek, senet, poliçe), cari hesap ve benzeri alacak ve borç ilişkilerinden kaynaklanan alacakların tahsili hususunda ihtiyati haciz ve gerekli diğer tedbirler de dahil olmak üzere en kısa zamanda harekete geçerek müvekkilin alacağına en çabuk şekilde ulaşması için hizmet vermektedir.

Bu alandaki hizmetlerimiz genel olarak;

- Tahsil edilemeyen alacak bilgisi gelmesini takiben gerekmesi halinde icra takibine geçmeden önce borçlu ile irtibata   geçilmesi,

- İcra takibi yapılması,

- Borçlunun adına kayıtlı menkul ve gayrimenkul mallarının, borçlunun SGK kaydının ve 3. şahıslardaki hak ve   alacakların haricen veya resmi kayıtlarda araştırılması, bulunması halinde haciz talep edilmesi,

- Gecikilmesinde sakınca bulunan hallerde ihtiyati hacze başvuru,

- Borca itiraz edilmesi halinde itirazın kaldırılması veya itirazın iptali davası açılarak davaların takip edilmesi,

- İcra ve İflas Kanunu’ndan kaynaklanan diğer ihtilafların çözümü

Danışmanlık ve detaylı bilgi için ?